Page 3 - Skokla nr. 1 - 2018 LVV
P. 3

HISTORIEN OMKRING EN KRIGSFANE                                                 Bilde:

                                                 Nannestad

                                                 Historielag   Sehested fikk sin første militære utdannelse i Danmark og blev 1743 ansatt som sekondloitnant

   ved Det kgl. Livregiments Dragoner, inntil han i 1746 avanserte til premierloitnant og fortsatte
   til Norge. Han fikk kapteins grad i 1749 og blev virkelig kaptein og chef for Bragernesske
   Dragonkolllpani 15/7 1750, fra 1751 for Nannestadske Kompani av 1. Sønnenfjelske
   Dragonregiment. Generaladjutant 4/ 10 1752, oberstløitnant 6/7 1757, oberst 3 1/3 1761 og
   chef for 1. Sonnenfjel ske Dragonregiment efter sin far s. å., inntil han efter søknad fikk avskjed
   fra 19 / 3 1773. Sehested var utnevnt til generalmajor 19/1 s. å. og bodde som sjef for
   Nannestadske Kompani på Låke i Nannestad og en kortere tid også efterat han var blitt
   regimentshef og hadde fått Ullensakerske Kompani som sitt livkompani .

   Han kjøpte Brotnu i dette sogn av sin far og flyttet så 1763 dit. Her anla han et teglverk,
   visstnok det første i sitt slag på Romerike. S. hadde også halvparten av Ullensaker og Hovin

   kirker og var meget velstående. Han solgte Brotnu i 1771 til major, senere generalmajor
   Theodor Christian Krogh, og flyttet til sin eiendomsgård Stormoen på Øvre Eiker og våren 1774
   til Oslo Ladegård, som han hadde kjøpt på auksjon i stiftamtmann C. H. Storms konkursbo.
   Samme år solgte han Stormoen.

    Akershusiske Dragonregiment
    Kompanier: Sande, Nannestad, Ullensaker, Eidsvold/Nes, Lier, Hadeland, Skedsmo, Et
    Geworbent Kompani.

    Det geworbne kompaniet var det tidligere Norske Husardetatchement, som ble omgjort til et
    geworbent dragonkompani i 1807.
    Regimentsfarge: Hvit.(3)                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8