Page 8 - Skokla nr. 1 - 2018 LVV
P. 8

Henrik Wergeland grunnla folkeboksamlingene i Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum.
   Eidsvoll var først ute. Utlånet startet i Prestegården i 1829. Eidsvoll bibliotek har i alle sine
   bøker et stempel med Henrik Wergeland foran en bokhylle og med innskriften: ”Boghylden er
   den stige, hvorved man bliver sin overmands lige.”

   Det gikk litt tregere å etablere bibliotek i Ullensaker. Wergeland skrev: ”Her er bonden vel i
   Almindelighed og ofte over al Tanke, dorsk, uvillig, arm og uvidende.”

   Biblioteket i Ullensaker var likevel på plass tre år etter Eidsvoll.(1832). Gjerdrum i 1837.
   Nannestad bibliotek har sin historiske bakgrunn i 1830-tallets opprettelse av en

   allmueboksamling i kommunen, men det skulle gå lang tid før det ble noe organisert utlån og
   lesing.
   I mars 1830 har Wergeland fått 150 eks. av ”Almuevennen” til fordeling- til Nannestad 8 stk,
   ved kapellan Stang.
   Den 27.mai, gitt i gave til Nannestad Bogsamling , 7 bøger.
   Folkebladet 7.06.1831 om 17.mai i Nannestad: I Nannestad lykkedes det også et paar brave
   Medborgere at faae en Leik i stand, som heller ikke skal være liden. Ved et saadant middel, tør
   hende 17.maisfæsten og Skaalhilserne-lykkes, det måske snarest at vække den i det
   velstående Sogn temmelig almindeligen, slumrende Almuesaand og Oplysningssans.
   Folkebladet 19.11.1831: Skuffelse! I Nannestad, hvis almindeligen velstående Folk ikke er
   uden en Træghet, der er ligesaa seig og vedhængende som deres Leire i vaadt Veir, men

   ligesaa frugtbare paa gode Eftermiddagslure som deres Leire paa Alt hva en Bonde kan ønske
   sig, har ligeledes den kapellan faaet for 1 ½ aar siden, en Bogsamling i stand, men som er
   høist sparsommelig avlagt!

   Til formannskapets møte 4.juni 1839 var det kommet et skriv fra kapellan Frich som
   oppfordret til å få i stand et allmuebibliotek. Skrivet var ”grundet paa” Kirkedepartementets
   Circulære av 30.mars1839.
   Kommunestyret fant det ”særdeles gavnlig” at et slikt bibliotek kom i stand, og det ville ikke
   være særlig vanskelig , da det var ”mange bøger tilbage av den forrige boksamling.    Foto: Unni Breen Vinge               Foto: Unni Breen Vinge


                                                         8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12