Page 7 - Skokla nr. 2 - 2010
P. 7

Halmluting i Kringlerdalen

    ”Lutingskommite” i regi av Bondelaget ble etablert i 1954. De foreslo 2

    anlegg i Nannestad, 1 i Kråkfoss og 1 i Kringlerdalen. Konstituerende møte
    ble holdt 24.3.55, hvor 45 av de frammøtte tegnet 229 andeler. Disse
    vedtok at laget var dannet. Forberedte vedtekter ble vedtatt, styre og

    byggekommite ble valgt. Allerede i desember 1955 var bygningen ferdig og
    anlegget i drift. Dette må kalles rask saksgang. Det kan bl.a. nevnes at

    godkjenning av utkjøring foregikk ved at Veioppsynsmann Nygård møtte
    bygge-kommitèen 22.6, og stakk ut og godkjente utkjøringa der og da.
    I 1959: tørrsommer, og det ble kjøpt inn halm fra Hedmark.

    I 1975-76: nye tørkesommer med dårlig fòrgrunnlag og halmsituasjon.
    Denne gangen ble det kjøpt halm fra Danmark.

    Til hjelp i arbeidet hadde de en traverskran som i 1987 ble ombygd for 50
    000 kr. I 1995 ble det lagt nytt tak på bygningen.
    Gullalderen for Nannestad Halmluting var i perioden 1955 -1975. Da ble

    det årlig lutet fra 400 000 til 650 000 kg tørr halm pr sesong.
    1998 ble siste år med luting, og i 2000 ble det fattet vedtak om

    nedleggelse. Etter noe langvarige forhandlinger ble luteri-bygningen solgt i
    2005, og etter litt vanskeligheter med Brønnøysund-registrene har
    andelseierne fått tilbakebetalt andelskapitalen og kr 75 pr andel. Laget er

    slettet og siste selvangivelse er sendt.
    I 2010 ble restbeløpet vedtatt overført til Nannestad Historielag.

        Haagen Skjennum, Villy Ruud og Kjeld Fjeldeberg
    6   utenfor Luteribygningen.                   Foto: Inger
   2   3   4   5   6   7   8   9