Page 6 - Skokla nr. 3 - 2017 LVV
P. 6

Luther
                   Luthers lære innført i

            Danmark og Norge 1500- tallet.          Den norske motstand brutt – hele

          Norge i kong Christians hånd
      Erkebiskop Olav flyktet til Nederland

      Norge skal heretter være et ledemot av Danmarks rike
  Voldsomme og skremmende hendelser har i dette år tildraget seg og forvoldt stor

  forskrekk blant norske menn og menige rikets allmue. Hans Nåde erkebiskop Olav, som

   Kong Christian III     har ledet den norske kamp mot de danskes overvold, og som
                 har kjempet for den hellige kirkes bevegelse her i riket, måtte
                 for nylig gå i landflyktighet. Hele Norges rike var dermed i kong
                 Christian III`s hånd. Han beaktet Norges rikes råd for intet og
                 utstedte sin håndfestning til de danske herrer alene. I dette

                 dokument har han tilsagt Danmarks rikes råd og adel at Norge
                 ikke lenger skal være noe kongerike for seg, men «et ledemot

                 av Danmarks rike og under Danmarks krone til evig tid».
                 Samtidig har det behaget Hans kgl. Majestet å innføre den nye
                 lutherske lære også i vårt land, hvorved det er besluttet at
                 biskopsgods skal legges under kronen, og at vår

  kirkes klenodier skal føres til Danmark. En utførlig meddelelse skrives lenger bak. Våre
  biskoper har fått en hard skjebne, mens våre øvrige geistlige har erfart en mildere

  behandling.
  På selve påskedagen, den 1. april dette år, gikk Hans Nåde, Norges rikes erkebiskop og
  rette formann for rikets råd, den hellige kirkes overhode her til landet, herr Olav

  Engelbriktsson fra sitt slott Stein-viksholm om bord på sin flåte og seilte ut
  Trondheimsfjorden. Hans frende, den kjente sjøkriger Kristoffer Trondsson, var
  høvedsmann på hans skip. Den 13. april d. å. lot han Norges kyst bak seg og nådde i de

  første dager av mai Nederland, der han nå har tatt bolig i byen Lierre i Brabant. Den 18.
  mai dette år overgav Sten-viksholm seg med sin besetning til herr Tord Rod. Likeså har
  Nidarholm klster gitt opp. Herr Eske Bille har innsatt som befalingsmann på Sten-

  viksholm den velbyrdende adelsmann, dansken herr Christoffer Ottesen Huitfeldt.
  Medlem av Danmarks rikeste råd, herr Truid Ulfstand, oppkommet fra kongen som hans
  kommissær i Norge for å handle med dette rike, har inntatt biskopsgården i Hamar,

  grepet og bortført til Danmark biskop Magnus, som nå sitter som statsfange i
  Antvortskov kloster. Herr Hans Rev, vår biskop i Oslo, har også måttet følge herr Truid til
  Danmark, men er nå en fri mann. – Senere har vi også erfart at biskop Hoskuld av
  Stavanger har fått en voldsom død i Bergen.


   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11